Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.vegan-supps.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Vegan-Supps. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden. Let op dat deze disclaimer van tijd tot tijd kan wijzigen. Mocht deze wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Vegan-Supps verleent je hierbij toegang tot www.vegan-supps.nl (de website) en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Vegan-Supps behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Vegan-Supps spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Vegan-Supps. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vegan-Supps nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vegan-Supps en haar licentiegevers. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt zonder schriftelijke toestemming van Vegan-Supps, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Voedingsschema

De voedingsschema diensten van vegan-supps.nl zijn resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn.

De winnaar maakt op eigen risico gebruik van de diensten van vegan-supps.nl. Vegan-supps.nl sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de klant van door vegan-supps.nl verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van vegan-supps.nl.