Zastrzeżenie

Ta strona zawiera wyłączenie odpowiedzialności www.vegan-supps.co.ukudostępnione przez Vegan-Supps. W niniejszym zastrzeżeniu wskazujemy warunki, na jakich udostępniamy informacje na naszej stronie internetowej. Należy pamiętać, że niniejsze wyłączenie odpowiedzialności może od czasu do czasu ulegać zmianie. Jeśli ulegnie zmianie, na tej stronie znajdziesz najnowszą wersję wyłączenia odpowiedzialności.

Vegan-Supps niniejszym udziela dostępu do strony www.vegan-supps.nl (strona internetowa) i zaprasza do zakupu oferowanych produktów. Vegan-Supps zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści lub usuwania elementów w dowolnym momencie bez konieczności powiadamiania użytkownika.

Ograniczona odpowiedzialność
Vegan-Supps dokłada wszelkich starań, aby aktualizować i/lub uzupełniać zawartość strony internetowej tak często, jak to możliwe. Pomimo tej staranności i uwagi możliwe jest, że treść jest niekompletna i/lub nieprawidłowa. Materiały oferowane na stronie internetowej są oferowane bez jakiejkolwiek formy gwarancji lub roszczenia do poprawności.

W szczególności ceny i inne informacje o produktach na stronie internetowej podlegają oczywistym błędom programistycznym i pisarskim. Użytkownik nie może domagać się zawarcia umowy z Vegan-Supps na podstawie takich błędów. Vegan-Supps nie ponosi żadnej odpowiedzialności za hiperłącza do stron internetowych lub usług stron trzecich zawartych na stronie internetowej.

Prawa autorskie
Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z tymi materiałami należą do Vegan-Supps i jej licencjodawców. Korzystanie z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej jest nieodpłatne, o ile użytkownik nie kopiuje, nie rozpowszechnia lub w inny sposób nie wykorzystuje lub nie nadużywa tych informacji bez pisemnej zgody Vegan-Supps, z wyjątkiem i wyłącznie w zakresie przewidzianym odmiennie w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa (takich jak prawo cytatu), chyba że w odniesieniu do konkretnych materiałów wskazano inaczej.

Harmonogram karmienia

Usługi vegan-supps.nl w zakresie planu żywieniowego są zorientowane na wyniki bez ich gwarantowania.

Zwycięzca korzysta z usług vegan-supps.nl na własne ryzyko. Vegan-supps.com wyklucza wszelką odpowiedzialność w przypadku szkód lub obrażeń wynikających z lub w związku z zastosowaniem się przez klienta do porad udzielonych przez vegan-supps.nl, chyba że doszło do umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony vegan-supps.nl.