Ogólne warunki handlowe

Artykuł 1 - Definicje

W niniejszych warunkach zastosowanie mają następujące definicje:

 1. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna oferująca produkty i/lub usługi konsumentom na odległość;
 2. Konsument: osoba fizyczna niewykonująca zawodu lub prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość;
 3. Umowa zawierana na odległość: umowa, w której w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży produktów lub usług na odległość, do momentu zawarcia umowy włącznie, korzysta się wyłącznie z jednej lub kilku technik porozumiewania się na odległość;
 4. Technika porozumiewania się na odległość: środki, które można wykorzystać do zawarcia umowy, gdy konsument i przedsiębiorca nie znajdują się w tym samym pomieszczeniu w tym samym czasie;
 5. Okres odstąpienia od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 6. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
 7. Dzień: dzień kalendarzowy;
 8. Transakcja na czas określony: umowa zawierana na odległość dotycząca serii produktów i/lub usług, której obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie;
 9. Trwały nośnik: dowolny środek umożliwiający konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi w przyszłości i odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 10. Vegan-Supps
 11. Adres e-mail: info@vegan-supps.nl
 12. Numer Izby Handlowej: 85844284

Artykuł 2 - przedsiębiorca

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty złożonej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentami.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że ogólne warunki mogą zostać sprawdzone w siedzibie przedsiębiorcy i że na żądanie konsumenta zostaną one przesłane bezpłatnie tak szybko, jak to możliwe.
 3. Jeżeli umowa na odległość jest zawierana drogą elektroniczną, niezależnie od poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł go łatwo przechowywać na trwałym nośniku danych. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami w formie elektronicznej i że zostaną one przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób bezpłatnie na żądanie konsumenta.
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, a w przypadku sprzecznych ogólnych warunków konsument może zawsze polegać na obowiązującym postanowieniu, które jest dla niego najbardziej korzystne.

Artykuł 3 - informacje o spółce

 1. Vegan-Supps
 2. Adres e-mail: info@vegan-supps.nl
 3. Numer Izby Handlowej: 85844284

Artykuł 4 - Oferta

 1. Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
 2. Oferta zawiera kompletny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca używa obrazów, są one prawdziwą reprezentacją oferowanych produktów i / lub usług. Oczywiste pomyłki lub błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
 3. Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla konsumenta było jasne, jakie są prawa i obowiązki związane z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:
 • Cena zawiera podatki;
 • Wszelkie koszty dostawy;
 • Sposób, w jaki umowa zostanie ustanowiona i wymagane do tego działania;
 • Czy ma zastosowanie prawo do odstąpienia od umowy;
 • Sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy;
 • Termin przyjęcia oferty lub termin uznania ceny;
 • Wysokość stawki za porozumiewanie się na odległość, jeżeli koszt korzystania z techniki porozumiewania się na odległość jest obliczany na podstawie innej niż stawka podstawowa;
 • Jeśli umowa jest archiwizowana po jej zawarciu, w jaki sposób konsument może uzyskać do niej dostęp;
 • Sposób, w jaki konsument może dowiedzieć się o działaniach, których nie chciał przed zawarciem umowy, oraz sposób, w jaki może je naprawić przed zawarciem umowy;
 • Wszelkie języki, w których oprócz niderlandzkiego może zostać zawarta umowa;
 • Kodeksy postępowania, którym podporządkował się przedsiębiorca oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami drogą elektroniczną;
 • Minimalny czas trwania umowy zawieranej na odległość w przypadku umowy o ciągłe lub okresowe dostarczanie produktów lub usług.

Artykuł 5 - Umowa

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia określonych w niej warunków.
 2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie oferty drogą elektroniczną. Do czasu potwierdzenia przyjęcia oferty konsument może rozwiązać umowę.
 3. Jeżeli umowa jest zawierana drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznego przesyłania danych i zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeśli konsument może zapłacić elektronicznie, przedsiębiorca będzie przestrzegał odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może - w ramach prawnych - poinformować się, czy konsument może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich tych faktach i czynnikach, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeśli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione podstawy, aby nie zawierać umowy, ma prawo odrzucić zamówienie lub wniosek lub dołączyć specjalne warunki do realizacji, podając swoje powody.
 5. Przedsiębiorca prześle konsumentowi następujące informacje wraz z produktem lub usługą, na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych: b. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu prawa do odstąpienia od umowy; d. dane zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca przekazał już konsumentowi te dane przed wykonaniem umowy;
 6. Jeśli przedsiębiorca zobowiązał się do dostarczenia serii produktów lub usług, postanowienie zawarte w poprzednim akapicie ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy.

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

W tym okresie konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i jego opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zatrzymać. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt przedsiębiorcy wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i - jeśli to możliwe - w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.

Przy zakupie produktów konsumenci mają możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny przez 14 dni. Okres ten rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub w jego imieniu.

Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

 1. Jeśli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, poniesie co najwyżej koszty przesyłki zwrotnej.
 2. Jeśli konsument zapłacił określoną kwotę, operator zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 30 dni po zwrocie lub odstąpieniu od umowy.

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 1. Jeśli konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, przedsiębiorca może je wyłączyć tylko wtedy, gdy wyraźnie zaznaczył to w ofercie, przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy.
 2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów: a) które mają wyraźnie osobisty charakter; b) które szybko się psują lub starzeją; c) w przypadku pojedynczych gazet i czasopism; d) w przypadku nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, którego konsument złamał pieczęć; e) których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które Przedsiębiorca nie ma wpływu; f) których nie można zwrócić ze względu na ich charakter; g) które zostały stworzone przez Przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacjami Konsumenta.

 Artykuł 9 - Cena

 1. W okresie ważności określonym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie ulegną podwyższeniu, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawek podatku VAT.
 2. W przeciwieństwie do poprzedniego akapitu, Przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym, które są poza kontrolą Przedsiębiorcy, ze zmiennymi cenami. To powiązanie z wahaniami oraz fakt, że wszelkie podane ceny są cenami docelowymi, należy podać wraz z ofertą.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów prawa.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy przedsiębiorca je przewidział i: a) wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów; lub b) konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy w dniu, w którym podwyżka ceny staje się skuteczna.
 5. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami wymienionymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami solidności i/lub użyteczności oraz przepisami prawa i/lub regulacjami rządowymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy.
 2. Uzgodnienie oferowane jako gwarancja przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie ma wpływu na prawa i roszczenia, których konsument może dochodzić od przedsiębiorcy na podstawie przepisów prawa i/lub umowy zawartej na odległość w odniesieniu do uchybienia obowiązkom przedsiębiorcy.

Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie

 1. Przedsiębiorca dołoży jak największej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał firmie.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 4 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, firma zrealizuje przyjęte zamówienia z dogodną szybkością, ale nie później niż w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono dłuższy okres dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub może zostać zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej miesiąc po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów oraz prawo do ewentualnego odszkodowania.
 4. W przypadku rozwiązania zgodnie z poprzednim ustępem, przedsiębiorca zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu 30 dni od rozwiązania.
 5. Jeśli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwa, przedsiębiorca dołoży starań, aby dostarczyć artykuł zastępczy. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie zgłoszone w jasny i zrozumiały sposób, że dostarczany jest artykuł zastępczy. W przypadku artykułów zastępczych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca.
 6. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostawy do konsumenta, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
 7. Błędy tekstowe na stronie internetowej nie prowadzą automatycznie do rozwiązania umowy. Przedsiębiorca i klient osiągną rozwiązanie za obopólną zgodą.

Artykuł 12 - Płatność

A) O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty należne od konsumenta powinny zostać zapłacone przed dostawą towarów.
B) Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy nieścisłości w podanych lub wspomnianych szczegółach płatności.
C) W przypadku braku płatności ze strony konsumenta, przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, do naliczenia uzasadnionych kosztów, o których konsument został poinformowany z wyprzedzeniem.
D) W razie jakichkolwiek pytań zawsze możesz skontaktować się z informacjami podanymi w Artykule 3.

Artykuł 13 - Procedura składania skarg

 1. Przedsiębiorca ma wystarczająco upublicznioną procedurę składania skarg i rozpatruje skargę zgodnie z tą procedurą składania skarg.
 2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy składać do przedsiębiorcy w rozsądnym terminie, w pełni i jasno opisane, po zidentyfikowaniu wad przez konsumenta.
 3. Odpowiedzi na reklamacje składane do przedsiębiorcy będą udzielane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeśli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w terminie 14 dni z powiadomieniem o jej otrzymaniu i wskazaniem, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi. Prawo holenderskie ma zastosowanie wyłącznie do sprzedaży przez Vegan-Supps.nl i jego umów oraz ich realizacji. Zastosowanie Wiedeńskiej Konwencji Sprzedaży jest wyraźnie wyłączone.
 4. Strona www.vegan-supps.nl może zawierać reklamy osób trzecich lub linki do innych stron. www.vegan-supps.nl nie ma wpływu na politykę prywatności tych stron trzecich lub ich witryn i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Użytkownik może zawsze zapytać Vegan-Supps.nl, jakie jego dane są przetwarzane. W tym celu można wysłać wiadomość e-mail. Możesz również poprosić Vegan-Supps.nl przez e-mail o wprowadzenie ulepszeń, uzupełnień lub innych poprawek. Jeśli nie chcesz już otrzymywać informacji, możesz poinformować o tym Vegan-Supps.nl. Informacje będą wysyłane tylko wtedy, gdy użytkownik podał swój adres e-mail w tym celu. Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą być niekorzystne dla konsumenta i muszą być utrwalone na piśmie lub w taki sposób, aby mogły być przechowywane w sposób dostępny dla konsumenta na trwałym nośniku danych.
 5. W przypadku reklamacji konsument powinien najpierw zwrócić się do przedsiębiorcy. Jeśli sklep internetowy jest powiązany z Stichting WebwinkelKeur i w przypadku skarg, których nie można rozwiązać w drodze wzajemnych konsultacji, konsument powinien zwrócić się do Stichting WebwinkelKeur (webshopkeur.nl), będzie pośredniczyć za darmo. Sprawdź, czy ten sklep internetowy ma aktualne członkostwo za pośrednictwem https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Jeśli rozwiązanie nie zostanie znalezione, konsument ma możliwość rozpatrzenia jego skargi przez niezależną komisję rozjemczą wyznaczoną przez Stichting WebwinkelKeur, której decyzja jest wiążąca i zarówno przedsiębiorca, jak i konsument zgadzają się na tę wiążącą decyzję. Przekazanie sporu do tego komitetu sporów wiąże się z kosztami, które konsument musi zapłacić danemu komitetowi. Możliwe jest również rejestrowanie skarg za pośrednictwem europejskiej platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Reklamacja nie zawiesza zobowiązań operatora, chyba że operator wskaże inaczej na piśmie.
 7. Jeśli reklamacja zostanie uznana przez operatora za zasadną, operator, według własnego uznania, bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczone produkty.

Artykuł 15 - Odpowiedzialność

Vegan-supps.pl wyklucza wszelką odpowiedzialność w przypadku szkód lub obrażeń wynikających z lub w związku z produktami zakupionymi przez klienta na vegan-supps.nl, chyba że istnieje umyślne działanie lub rażące zaniedbanie ze strony vegan-supps.nl.

Artykuł 16 - Prawo właściwe i sąd właściwy.

Prawo holenderskie ma zastosowanie do wszystkich zawartych umów. Sądem właściwym jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.